36-52-H/01 – Testovací dřevařský směr

 • Tříletý učební obor s výučním listem
 • Po absolvování studia možnost studovat nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
 • Po dobu studia se vyplácí učňovská stipendia Olomouckého kraje
  • 1. ročník: 300,-Kč za každý měsíc,za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1.500,-Kč
  • 2. ročník: 400,-Kč za každý měsíc,za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2.500,-Kč
  • 3. ročník: 500,-Kč za každý měsíc (pouze za první pololetí),za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno

Absolvent oboru umí

 1. Rozlišovat druhy používaných materiálů, orientovat se v jejich vlastnostech, způsobech použití a certifikaci
 2. Navrhovat technologické postupy a organizaci práce při čištění průduchů komínů a kouřovodů
 3. Navrhovat a připojovat na spalinovou cestu spotřebiče na paliva pevná, kapalná a plynná
 4. Navrhovat parametry komínových vložek a vložkovat komínové průduchy
 5. Provádět zvětšování vnitřní světlosti komínových průchodů strojní komínovou frézou
 6. Měřit a vypočítávat tah, odstraňovat tahové závady a ucpávky v průduších, měřit složení plynných Spalin a vyhodnocovat naměřené hodnoty
 7. Provádět drobné opravy lokálních vytápěcích zařízení na pevná paliva, opravovat a upravovat komíny ajejich příslušenství
 8. Čistit lokální spotřebiče paliv napevná a kapalná paliva, čistit spalinové cesty, upozorňovat na rizika, provádět periodické technické prohlídky kotlů ústředního vytápění a technologických spotřebičů

Možnost uplatnění absolventa

 1. Při samostatném výkonu činností spojených s instalací a sanacemi, čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení
 2. Při údržbě, opravách a úpravách lokálních vytápěcích zařízení na pevná paliva, komínů a jejich příslušenství
 3. V podnikání

Partneři školy