Přijímací řízení

Pro tříleté učební obory se přijímací zkouška nekoná. Přijetí ke studiu je posuzováno na základě prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. Je vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu.

Pro čtyřleté studijní obory se koná celostátní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky. Škola přihlíží k prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. Je vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu.

U nástavbového studia se koná celostátní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky. Škola přihlíží k prospěchu ze dvou ročníků střední školy. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu není vyžadováno.

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání a ubytování 2023/2024

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání a ubytování 2023/2024

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Studijní a učební obory – pouze denní forma studia

Formuláře přihlášek ke studiu: denní studiumnástavbové studium.

Žádost o odvolání – poučení uchazeče

 • Proti rozhodnutí o nepřijetí pro školní rok 2023/2024 je možné podat odvolání. Nepřijatí
  uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost zažádat o nové rozhodnutí.
 • Žádost lze podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.
 • Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti,
  vydá nové rozhodnutí – tedy rozhodnutí o přijetí. Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala.
 • Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.
  S ohledem na skutečnost, že pravděpodobně po prvním kole přijímacího řízení nebude počet
  odevzdaných zápisových lístků odpovídat povolené kapacitě počtu žáků v oboru
  DOPORUČUJEME, v případě nepřijetí žáka, podat žádost o odvolání.

Kontakt: Tomáš Janeček, Mgr. (zástup za MD), , tel.: 585 724 267

Partneři školy