Přijímací řízení

Pro tříleté učební obory se přijímací zkouška nekoná. Přijetí ke studiu je posuzováno na základě prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. Je vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu.

Pro čtyřleté studijní obory se koná celostátní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky. Škola přihlíží k prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. Je vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu.

U nástavbového studia se koná celostátní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky. Škola přihlíží k prospěchu ze tří ročníků střední školy. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu není vyžadováno.

Žádost o odvolání – poučení uchazeče

Proti rozhodnutí o nepřijetí pro školní rok 2021/2022 je možné podat odvolání. Nepřijatí
uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají
možnost zažádat o nové rozhodnutí. Žádost lze podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů
ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty
připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je
zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.
Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti,
vydá nové rozhodnutí – tedy rozhodnutí o přijetí. Pokud uchazeč již odevzdal zápisový
lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět
oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí
vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon
v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání
nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí
uchazeči.
S ohledem na skutečnost, že pravděpodobně po prvním kole přijímacího řízení nebude počet
odevzdaných zápisových lístků odpovídat povolené kapacitě počtu žáků v oboru
DOPORUČUJEME, v případě nepřijetí žáka, podat žádost o odvolání.

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání a ubytování 2022/2023
Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání a ubytování 2022/2023

Studijní a učební obory – pouze denní forma studia

Formuláře přihlášek ke studiu: denní studiumnástavbové studium.

Přijímací řízení 1. kolo – výsledky
Výsledky přijímacího řízení – 2. kolo
Výsledky přijímacího řízení – 3. kolo

Kontakt: Tomáš Janeček, Mgr. (zástup za MD), , tel.: 585 724 267

Partneři školy