Whistleblowing

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

V souladu s přímým dopadem  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)  2019/1937 ze dne  23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), je možné podávat  oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému. Současně byla ustanovena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).  Pro Střední školu polytechnickou v Olomouci je tímto splněna povinnost  systém VOS aktivovat.

Oznamovatelem  ve  smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Střední školu polytechnickou v Olomouci (dále jen SŠP v Olomouci“) dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí  (více informací na https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/whistleblowing/).

Oznámení  o možném  protiprávním jednání splňující kritéria Směrnice lze podávat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě následujícím způsobem:

a) písemně elektronicky pomocí webového formuláře  https://forms.gle/xeDTzhigvTy1diBv7

b) telefonicky na tel. čísle +420 585 724 201

c) osobně (v přiměřené lhůtě po předchozí telefonické domluvě s příslušnou osobou)

d) písemně v listinné podobě na adresu:

Whistleblowing oznámení

Hana Kiršbaumová

Střední škola polytechnická Olomouc

Rooseveltova 79

779 00  Olomouc

Obálka musí být zalepena a označena  „Whistleblowing – neotvírat“.

Pověřenou příslušnou osobou je Hana Kiršbaumová.

Oznamovatel má podle Směrnice možnost podat oznámení také prostřednictvím Externího oznamovacího systému (EOS) Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese https://oznamovatel.justice.cz/

Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je uvedeno, např. prostřednictvím datové schránky, SŠP Olomouc nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí.

Formulář pro listinné oznamování protiprávního jednání

Partneři školy