Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující podílet se na správě školy: zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanovil počet jejích členů a vydal její volební řád.
Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, vydal po schválení Radou Olomouckého kraje dne 14. 6. 2021 pod č. j. KUOK 63443/2021 novou zřizovací listinu školské rady platnou s účinností od 12. 7. 2021.

Školská rada při SŠP, Olomouc, Rooseveltova 79, má celkem 9 členů. Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti. Poslední třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období je tříleté. Nová školská rada je jmenována na dobu od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024.

Členové školské rady

 • Zástupci žáků:
  ­Marek Kubíček – zákonný zástupce žáků
  Eva Albrechtová – zákonný zástupce žáků
  ­Emílie Piňosová – žák
 • Pedagogičtí pracovníci školy:
  ­ Ing. Lada Holotíková – zástupce školy
  ­ Petr Štábl – zástupce školy
  ­ Iveta Kelarová – zástupce školy
 • Zástupci jmenovaní zřizovatelem:
  ­ Ing. Jiří Šabata – zástupce zřizovatele
  ­ Stanislav Heinz – zástupce zřizovatele
  ­ Zdeněk Filip – zástupce zřizovatele

Partneři školy