Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem organizace je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

–              přijímací řízení do prvního ročníku,
–              zajištění středního vzdělávání, včetně ukončování studia a následné archivace
–              zajištění odborného výcviku, učební, odborné praxe, stáží, kurzů a exkurzí
–              zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+,
–              zajištění stravování ve školní jídelně
–              zajištění ubytování na domově mládeže
–              zajištění projektové činnosti školy
–              zajištění zpracování personální a mzdové agendy zaměstnanců
–              zajištění rekreace a kulturní akce pořádané Správcem
–              přihlašování na vzdělávací akce související s funkcí
–              zpracování dat v systému personalizovaných elektronických (čipových) karet (docházkový systém, systém  kontroly vstupu, parkování vozidel, objednávání stravy)

Kontaktní adresa správce:

Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc, IČ: 13643606, telefon: +420 585 724 111, e-mail: , ID datové schránky: swtevyq

Střední škola polytechnická na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc, telefon: +420 585 724 111, jmenovala ke dni 1. 5. 2018 svého pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). ID datové schránky: swtevyq.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Střední školu polytechnickou, Olomouc, Rooseveltova 79 vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Střední školou polytechnickou, Olomouc, Rooseveltova 79 a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo z a podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a ZOO:

– požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem,
– požádat o kopii těchto osobních údajů,
– požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
– požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem, pokud již pominul účel zpracování, pokud jako Subjekt údajů souhlas odvoláte, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně,
– požádat o omezení zpracování svých osobních údajů
– na přenositelnost údajů jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
– právo na to být zapomenut a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Partneři školy