Školní jídelna

Pokyny ke stravování

Vážení strávníci, rádi bychom Vás seznámili s organizací stravování v naší školní jídelně (= ŠJ). Níže uvedeným informacím věnujte, prosím, patřičnou pozornost, předejdete tím případným budoucím nesrovnalostem.
Veškerá organizace stravování je řízena počítačem. V následujícím textu je stručně popsáno, jak postupovat při úhradě, objednání, odhlašování a odběru stravy:

Pořízení elektronického čipu, odevzdání přihlášky

Základní podmínkou pro vstup do systému stravování je odevzdání vyplněné přihlášky a pořízení elektronického čipu. Po zadání osobních dat strávník obdrží evidenční číslo na celou dobu stravování. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s nařízením GDPR.

 • Strávníci SŠ polytechnické po zakoupení čipu na sekretariátu školy (1. patro, dveře č. 105) musí čip aktivovat v kanceláři ŠJ.
 • Ostatní strávníci ( z jiných škol) si koupí čip á 200,- Kč v kanceláři ŠJ. Identifikační médium = čip je nevratný.
 • Každý strávník obdrží evidenční číslo = variabilní symbol (není shodný s VS pro ubytování) a číslo účtu stravovny 220222844/0300, na který bude platba stravného prováděna. Při platbě stravného je nutné vždy uvádět variabilní symbol.
 • Čipem strávník obsluhuje objednávkový terminál umístěný v předsálí jídelny.

Úhrada stravného, přeplatek, změna účtu, ukončení stravování

Úhradu stravného je možno provádět několika způsoby:

 • převodem z účtu – doporučujeme !!!
 • poštovní poukázkou – školní jídelna nevydává
 • hotově v kanceláři ŠJ – ve výjimečných případech, na úhradu stravy se nevrací drobné

Platbu na září 2020 zašlete tak, aby na náš účet byla připsána k 25. 8. 2020. Platby na další měsíce je nutno provést s připsáním na účet jídelny vždy do 25. dne běžného měsíce na následující měsíc. Výše platby by měla odpovídat ceně měsíčního stravného, ale pouze na jeden měsíc dopředu. KONTO STRÁVNÍKA NENÍ SPOŘICÍ ÚČET, je nutné, aby zůstatek k 25. 12. a k 25. 5. na kontě strávníka byl maximálně na úhradu stravy na jeden měsíc.

Před prvním provedením úhrady stravného je rovněž potřeba nahlásit v kanceláři ŠJ číslo účtu, z kterého budou platby prováděny, a stravovací zvyklosti.

V případě změny účtu při platbě stravného je toto nutné nahlásit vždy do kanceláře ŠJ.

Vyúčtování stravného bude provedeno žákům po ukončení školního roku, tj. po 30. 6., a to nejpozději do 10. 7. převodem na účet zapsaný v evidenci ŠJ.

ŠJ nabízí objednávání stravy přes internet. Zájemce si vyzvedne přihlášku v kanceláři ŠJ (přednost mají ubytovaní žáci), nebo si ji stáhne z www.ssprool.cz, záložka Služby veřejnosti. Po odevzdání vyplněné přihlášky bude provedena její aktivace do 24 hod. Díl I. je součástí přihlášky ke stravování.

Při zřizování trvalého příkazu v bance uveďte: začátek 18. 8. 2020 a ukončení 18. 5. 2021 (18. z důvodu včasného připsání platby na konto strávníka) . Při ukončení studia je nutné v kanceláři jídelny stravování odhlásit a zrušit platby, a to neprodleně.

Cena stravy včetně DPH platná ve škol. roce 2020/2021:

 • snídaně (fin. normativ vč. přesnídávky) 5:30 – 7:20 hodin, 26 Kč (pro studenty škol, kde není zřizovatel školy Olomoucký kraj viz **)
 • oběd Po – Čt 12:15 – 14:45 hodin, Pá 12:15 – 14:30 hodin 30 Kč
 • večeře (fin. normativ vč. svač., II. več. – ovoce) 17:30 – 18:30 hodin, 38 Kč (pro studenty škol, kde není zřizovatel školy Olomoucký kraj viz **)

Objednání stravy

Při včasné platbě, do 25. dne v měsíci, se objednávka stravy na každý měsíc provádí automaticky hromadně, a to pouze do výše konta strávníka mimo státní svátky a prázdniny. Úhrada stravného, která přijde po tomto termínu, bude připsána na konto strávníka, ale přihlášení stravy si musí strávník udělat sám přes internet, na objednávkovém terminálu, nebo v kanceláři ŠJ.

Změna objednávky a odhlašování stravy

Změny v objednávce lze provést do 13:00 hod. předchozího pracovního dne na objednávkovém terminálu před jídelnou, e-mailem nebo pomocí internetu. Změny po tomto čase nebudou již provedeny.

Odběr stravy

Strávník při odběru stravy prokazuje, že má stravu zaplacenou a přihlášenou, přiložením čipu ke čtečce u výdejního okénka kuchyně. Pokud strávník zapomene čip, musí si v kanceláři ŠJ vyzvednout náhradní stravenku. V případě, že strávník čip ztratí, musí si zakoupit nový čip. STRÁVNÍK MÁ POVINNOST ODHLÁŠENÍ STRAVY PO DOBU NEMOCI, ČI JINÉHO DŮVODU NEPŘÍTOMNOSTI STRÁVNÍKA VE ŠKOLE, a to nejpozději do 13 hod. předcházejícího pracovního dne. PŘI PORUŠENÍ POVINNOSTI ODHLÁŠKY stravy v době nepřítomnosti MUSÍ STRÁVNÍK HRADIT PLNOU CENU STRAVY dle platného ceníku. ŠJ se řídí vyhláškami a směrnicemi pro školní stravování, strava je určena k přímé spotřebě (vyhláška 107/2005 Sb. § 2 odst.9). ŠJ od 13. 12. 2014 má informativní povinnost seznámit strávníky s alergeny obsaženými ve stravě, dietní stravování nezajišťuje.

Zahájení stravování ve školním roce 2020/2021
Stravování lze zahájit snídaní 1. 9. 2020 za těchto podmínek:

 1. Pořízení čipu, obdržení variabilního symbolu, předání přihlášky a souhlasu pro ubytované s odběrem celodenní stravy v hodnotě nákladů potravin jako součtu finančních normativů pro všechna náležející jídla) do 26. 6. dále pak od 25. 8. do 31.8. do 13 h.
 2. Zaplacení stravného (s připsáním platby na účet ŠJ 220222844/0300 s 4-místným VS nejpozději do 25. 8. 2020).
  Objednávka stravy na září 2020 bude nahrána dne 26. 8. , a to pro strávníky s nenulovým kontem.
 3. Objednání stravy je také možno provést: přes internet (přihlášení na objednávání internetem), mailem: , telefonicky: 585 724 207, osobně v kanceláři ŠJ a osobně na objednávkovém terminálu (v hale před jídelnou) od 26. 8. do 31. 8. do 13 hod.

**Upozornění pro žáky škol, kde zřizovatelem školy není Olomoucký kraj: k ceně stravy se připočítá věcná režie platná dle ceníku, věcná režie za snídani a večeři na den 18 Kč. Plnoletý strávník soukromých škol si věcnou režii hradí sám.

Ubytovaní na DM při splnění těchto podmínek budou mít stravu od 1. 9. 2020. Ubytovaní, kteří provedou objednávku stravy v den nástupu na DM 31.8. do 13 h, budou mít stravu od následujícího pracovního dne.

Na všechny strávníky se v novém školním roce těší kolektiv školní jídelny SŠP Olomouc, Rooseveltova 79.

Partneři školy