Základní informace o škole

Název:Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
Adresa:779 00 Olomouc, Nové Sady, Rooseveltova 472/79
Právní forma:Příspěvková organizace
Zřizovatel:Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Ředitel:Ing. Aleš Jurečka
Zřizovací listina:č.j. 959/2001 ze dne 29. 6. 2001 v platném znění s dodatky Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol: č.j. 31557/04-21 ze dne 16. 2. 2005 v platném znění s dodatky
Škola sdružuje:Střední škola IZO: 013 643 606
Domov mládeže IZO: 110 014 332
Školní jídelna IZO: 110 014 341
Tělovýchovné a školící zařízení IZO: 110 014 359
Identifikátor zařízení:600 017 095
IČO:13643606
DIČ:CZ13643606
Bankovní spojení:Komerční banka Olomouc
Číslo účtu:36238811/0100
Číslo telefonu:585 724 111, 585 434 834
Číslo faxu:585 434 832
E-mail:
Internet:www.ssprool.cz
ID datové schránky:swtevyq
Kde nás najdete:zde se nachází naše škola
Areál školy:zde najdete orientační plán
    
QR kód stránek školy:

Informace o Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění

Školská rada – zřizovací listina čj. KUOK 37 606/2005/OŠMT/7091 – zřizovatel Olomoucký kraj
Maximální kapacita žáků školy je 1326 a maximální kapacita ŠJ je 820 žáků, čj. 35 956/2005-21
Maximální kapacita domova mládeže je 165 žáků, čj. KUOK 52 397/2006
E-mail linka důvěry:

 • Úřední hodiny v měsících školního roku: pondělí – pátek: 8:00 – 15:00 hodin
 • Údaje o jmenování:
  V souladu s ustanovením § 166, odst. 2 Zákona č.561/2004 Sb. v platném znění byl s účinností od
  1. 9. 2008 byl jmenován do funkce ředitele školy Ing. Aleš Jurečka, listina čj. KUOK/6059317/08OŠMT.
 • Vymezení předmětu činnosti:

  Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
  Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.
  Připravuje žáky pro výkon dělnických povolání a odborných činností v odpovídajících učebních oborech, které jsou ukončeny závěrečnou zkouškou a dále také ve studijních oborech pro výkon náročných dělnických povolání a obchodních činností provozního charakteru. Toto studium je ukončeno maturitní zkouškou. Studium ve studijních oborech je čtyřleté a v učebních oborech je tříleté. Dále je možno pokračovat v nástavbovém denním dvouletém studiu, které je určeno pro uchazeče, kteří získali střední odborné vzdělání v určitém učebním oboru. Toto studium je ukončeno maturitní zkouškou.
  Škola zajišťuje žákům teoretické vyučování, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování. Je školou regionální a komplexní, umístěnou v rozsáhlém, moderně vybaveném areálu.
  Součástmi školy jsou jídelna a domov mládeže, svářečská škola a autoškola.
 • Vymezení pravomoci ředitele školy:

Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace, jmenuje a odvolává své zástupce a další vedoucí pracovníky.
Ředitel odpovídá za plnění učebních plánů a osnov, za odbornou pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků. Odpovídá za vytvoření výroční zprávy o činnosti školy a za její zpřístupnění.

Ředitel školy a školského zařízení dle ustanovení § 164 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.
i) zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.


 • Povinnosti ředitele vyplývající z ustanovení § 165, odst. 1 a 2 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění:

(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí
a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,
b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
c) přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,
d) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8,
e) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,
f) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
g) uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
h) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.


 • Organizační struktura

Organizační struktura je určena organizačním řádem školy a organizačním schématem a je členěno takto:
1. úsek ředitele
2. úsek teoretického vyučování
3. úsek praktického vyučování
4. úsek výchovy mimo vyučování
5. úsek technicko- obchodní
6. úsek ekonomický

Detailnější členění a popisy práce jednotlivých funkcí jsou uvedeny v organizačním řádu školy, který lze prohlédnout na sekretariátě školy.

 • Jméno pracovníka pověřeného přijímáním a evidencí stížností, podnětů a oznámení:
  Hana Kiršbaumová, sekretářka ředitele tel. 585 724 201

Partneři školy