SRPŠ

Spolek Sdružení rodičů a přátel SŠP Olomouc, Rooseveltova 79

Sdružení rodičů a přátel školy při SŠP Olomouc, Rooseveltova 79 je samosprávný a dobrovolný svazek rodičů a zákonných zástupců žáků Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 a občanů, kteří se zajímají o výchovu žáků a práci školy. Spolek se řídí svými stanovami. Výbor sdružení tvoří rodiče žáků jednotlivých tříd, kteří jsou pravidelně informováni o hospodaření a o dalších činnostech školy.

V rámci třídních schůzek v listopadu a v dubnu jsou rodiče informováni o:

  • aktuálním stavu školy,
  • výsledcích výchovy a vzdělávání jednotlivých žáků v teoretickém a praktickém vyučování,
  • ubytovaných žácích a o situaci v domově mládeže,
  • finančním zabezpečení chodu školy, legislativních změnách ve školství,
  • činnosti školské rady.

Na dotazy rodičů odpovídají třídní vyučující. V případě potřeby reaguje na náměty a připomínky vedení školy.

Členská základna Spolku Sdružení rodičů a přátel školy odsouhlasila vytvoření finančního fondu z příspěvků ve výši 300 Kč od každého žáka. To tvoří podstatný zdroj příjmů sdružení – je získáváno přibližně 150.000 Kč ročně. Další zdroje příjmů tvoří např. sponzorské dary při konání plesu a výtěžek ze vstupného, příspěvek z FKSP školy apod.

Získané finanční prostředky jsou každoročně používány:

  • k úhradě částky za užívání lyžařských vleků žáky prvních ročníků, kteří absolvují lyžařský kurz,
  • k pořízení lyžařského vybavení pro účastníky lyžařských kurzů,
  • k financování letního sportovně turistického kurzu v Břestku u Uherského Hradiště pro žáky druhých ročníků (hrazeny vstupy na hrady a zámky, ceny pro vítěze soutěží apod.),
  • k nákupu cen pro vítěze soutěží při pořádání sportovních dnů a k výplatě odměn žákům, kteří ukončili ročník studia s vyznamenáním, nebo úspěšně reprezentovali školu v nejrůznějších regionálních i celorepublikových soutěžích,
  • k realizaci motivačního programu školy.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel střední školy polytechnické – Rooseveltova 79.

Pozvánka na ustavující schůzi SRPŠ Střední školy polytechnické, Olomouc, z. s.

Partneři školy