SRPŠ

Spolek SRPŠ Střední školy polytechnické, Olomouc, z. s.

Spolek SRPŠ Střední školy polytechnické, Olomouc, z. s. je dobrovolným sdružením pedagogů, rodičů a zákonných zástupců žáků, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání dětí a mládeže a o činnost Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79. Spolek hájí práva a zájmy žáků. Spolek se řídí svými stanovami. Výbor je kolektivním výkonným orgánem spolku a za svou činnost odpovídá členské schůzi. Výbor je tvořen 5-ti členy. Výbor pravidelně informuje zákonné zástupce žáků o hospodaření a o dalších činnostech školy.

V rámci třídních schůzek v listopadu a v dubnu jsou rodiče informováni o:

  • aktuálním stavu školy,
  • výsledcích výchovy a vzdělávání jednotlivých žáků v teoretickém a praktickém vyučování,
  • ubytovaných žácích a o situaci v domově mládeže,
  • finančním zabezpečení chodu školy, legislativních změnách ve školství,
  • činnosti školské rady.

Na dotazy rodičů odpovídají třídní vyučující. V případě potřeby reaguje na náměty a připomínky vedení školy.

Členská základna SRPŠ odsouhlasila vytvoření finančního fondu z příspěvků ve výši 400 Kč od každého žáka. To tvoří podstatný zdroj příjmů sdružení – je získáváno přibližně 150.000 Kč ročně. Další zdroje příjmů tvoří např. sponzorské dary při konání plesu a výtěžek ze vstupného apod.

Získané finanční prostředky jsou každoročně používány:

  • k úhradě částky za užívání lyžařských vleků žáky prvních ročníků, kteří absolvují lyžařský kurz,
  • k pořízení lyžařského vybavení pro účastníky lyžařských kurzů,
  • k financování letního sportovně turistického kurzu v Břestku u Uherského Hradiště pro žáky druhých ročníků (hrazeny vstupy na hrady a zámky, ceny pro vítěze soutěží apod.),
  • k nákupu cen pro vítěze soutěží při pořádání sportovních dnů a k výplatě odměn žákům, kteří ukončili ročník studia s vyznamenáním, nebo úspěšně reprezentovali školu v nejrůznějších regionálních i celorepublikových soutěžích,
  • k realizaci motivačního programu školy.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel střední školy polytechnické – Rooseveltova 79.

Pozvánka na ustavující schůzi SRPŠ Střední školy polytechnické, Olomouc, z. s.

Partneři školy