Vnitřní řád školní jídelny SŠ Polytechnické Olomouc, Rooseveltova 79

I. Základní ustanovení

Tento vnitřní řád upravuje podmínky možnosti stravování ve školní jídelně.

Ve školní jídelně je zajištěno stravování žáků za zvýhodněných podmínek v době pobytu ve škole a školském zařízení (vyhl. č. 107/2005 Sb., § 4 odst. 9). Umožňuje také stravování vlastních zaměstnanců a dále poskytuje stravovací služby pro zaměstnance jiných škol a školských zařízení a další osoby (dále jen cizí strávníci) za úplatu.

Tento řád je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při školním stravování.    

Školní stravování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon; vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování;
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; nařízením ES č. 852/2004 o hygieně potravin, ES č.178/2002 systém HACCAP; vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných;
 • vyhláškou č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích; zákonem č. 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin.

II. Provoz školní jídelny

 • Pravidla chování, pokyny

Školní jídelna poskytuje stravování dětem, žákům za předpokladu, že jsou splněna pravidla vnitřního řádu školní jídelny a strávníci dbají pokynů zaměstnanců kuchyně a dohledu v jídelně.

 • Strávníci školní jídelny, stejně jako její zaměstnanci, mají právo být chráněni před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikomanií. 
 • Právo zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí.
 • Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně, a to pouze s platnou objednávkou stravy. Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen.
 • Strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.
 • Strávníci mají povinnost dodržovat pravidla vnitřního řádu a dbají všech pravidel správného stolování a společenského chování. Nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování.  V mimořádných situacích se chovají dle vydaného nařízení (MŠMT ČR, KHS Olomouc, vedení školy, vedoucí ŠJ). Udržují v jídelně čistotu, při odebírání stravy a při stolování používají podnosy a po obědě odnášejí použité nádobí na místo k tomu určenému. Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jejich pád. Neodnášejí vydané jídlo z místnosti, je určeno k přímé konzumaci v jídelně.
 • Jsou povinni udržovat předměty a zařízení školní jídelny v pořádku a nepoškozené.
 • Strávníci šetří zařízení a vybavení školní jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu.
 • Strávníci okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně, personálu jídelny. 
 • Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy a v prostorách školní jídelny.
 • K odložení osobních věcí (oděv, batohy apod.) slouží prostor před vstupem do jídelny. Za odložené osobní věci školní jídelna neručí!
 • Zákonní zástupci žáka, strávníci mohou vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny, ředitele školy, a to osobně, telefonicky 585 724 207, zápisem do sešitu ve ŠJ nebo e-mailem .
 • Zákonní zástupci, plnoletí strávníci informují vedoucí ŠJ o změnách v přihlášce ke stravování, s údaji je nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
 • Dohled ve školní jídelně je zajišťován zaměstnancem školy dle rozpisu. Dohlížející vykonává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozorujícího pedagoga a v jeho nepřítomnosti personálu kuchyně. Dohled se provádí podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 119 a podle Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení MŠMT ČR č. j. 14 269/2001-26, čl. 14 odst. 3. Rozpis dohledu je vyvěšen v jídelně. Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dbá na bezpečnost a ochranu zdraví strávníků a bezpečnost prostředí.
  Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled postupuje dle vnitřního předpisu školy o organizaci první pomoci, zajistí prvotní ošetření (zápis o úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí vedení školy, ve které je zraněný žákem, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance.

III. Zajištění školního stravování

 Školní stravování je zajišťováno z vlastní kuchyně.

 • K zaevidování strávníka je nutné podat přihlášku na dobu neurčitou platnou po dobu studia osobně, poštou, elektronicky na www.ssprool.cz/jidelna.  Jakékoli změny, které nastanou v průběhu poskytování stravy, je zákonný zástupce žáka, strávník povinen neprodleně nahlásit opět v kanceláři školní jídelny – osobně, telefonicky, popřípadě e-mailem (změna čísla účtu, adresy, tel. číslo, přechod na jinou školu, ukončení stravování, ubytování…).
 • Přihláška ke stravování slouží jako podklad pro matriku školního stravování dle § 28 odst. 3 zákona   č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů. 
 • Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a v souladu s příslušnou platnou legislativou České republiky a na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů. 
 • K identifikaci strávníka dochází zakoupením nezálohového čipu á 200,-Kč. Při ztrátě nebo poškození čipu je nutno zakoupit náhradní čip opět za cenu 200,- Kč.  Ztrátu čipu je povinen strávník nahlásit neprodleně v kanceláři ŠJ, aby nedošlo k jeho zneužití jinou osobou. Školní jídelna neručí za případné finanční škody vzniklé pozdním nahlášením o ztrátě čipu.
 • Pokud strávník zapomene čip, je mu vydán náhradní lístek, který odevzdá přímo u výdejního okénka.
 • Provést platbu na účet školní jídelny 220222844/0300 pod variabilním symbolem (přidělí ŠJ) nejpozději k 25.dni předcházejícího měsíce, popřípadě do poznámky vepsat jméno strávníka nebo hotově uhradit v kanceláři ŠJ.
 • Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, zveřejněna na webových stránkách školy v Pokynech ke stravování a dveřích jídelny
 • Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování pro ubytované strávníky, obědy pro dojíždějící od pondělí do pátku v pracovní dny. Objednávka stravy se řídí Pokyny ke stravování, které jsou aktualizovány na školní rok a zveřejněny na webových stránkách školy, je prováděna hromadně, automaticky podle kategorie strávníka 26.dne v měsíci na následující měsíc pro nenulové konto strávníka, a to pouze do jeho výše.
 • Odhláška stravy je povinností strávníka, a to nejpozději předcházející pracovní den do 13.00 h na následující pracovní den osobně v úřední hodiny, na objednacím boxu před jídelnou, v pracovní dobu telefonicky 585724 207, emailem a další možností je využití portálu www.strava.cz nebo mobilní aplikace strava.cz číslo zařízení 1968 při aktivované bezplatné službě.

Výdej snídaní, obědů a večeří:

 • Výdejní doba pro žáky – snídaně:                       po–pá      5.30–7.20 h
 • Výdejní doba pro žáky a zaměstnance – obědy: po–čt     11.45–12.00 h, 12.15–14.45 h
 • Výdejní doba pro žáky a zaměstnance – obědy: pátek     11.45–12.00 h, 12.15–14.30 h
 • Pro cizí strávníky a odběr do jídlonosiče                            12.00–12.15 h, v mimořádných situacích přes vedoucí ŠJ
 • Výdejní doba pro žáky a zaměstnance – večeře:      po–čt  17.30–18.30 h                      
 • Žákům je zakázáno vynášet jakékoli jídlo a nádobí z prostor ŠJ s výjimkou balených potravin. Výdej oběda do jídlonosiče je povolen žákům pouze v případě, má-li se zabezpečit stravování žáka v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit. Doporučená doba pro výdej do jídlonosiče je od 12.00–12.15 h 
 • Do skleněných nádob se strava nevydává.

      Podávané jídlo je určeno k přímé spotřebě – vyhláška č. 107/2005 Sb., § 2 odst. 9

Cena stravy:

 • Pro žáky: snídaně á 37,- Kč, oběd á 38,- Kč, večeře á 49,- Kč
 • Pro cizí pravidelné strávníky a žáky v případě nedotované ceny: snídaně á 83,-Kč, oběd á 88,- Kč, večeře á 92,- Kč
 • Snídaně je vydávána společně s přesnídávkou, tzv. bohatší snídaně, odpolední svačina a II. večeře pro 15leté společně s večeří. V tomto smyslu je i vykalkulována cena snídaní a večeří.
 • Pravidla pro stravování cizích strávníků:
 • Výdej do jídlonosiče v době od 12.00–12.15 h, v mimořádných situacích přes vedoucí ŠJ (rampu).
 • Cizí strávník si musí zakoupit čip v kanceláři ŠJ při zahájení stravování za cenu 200,- Kč, čip je nevratný.

   Bližší informace Vám budou poskytnuty v kanceláři školní jídelny v pracovní dny 6.30–8.00 h a 12.00–13.00 h.

 • Vyúčtování na konci školního roku

Strávníkům, kteří platí stravu převodem z běžného účtu, bude automaticky provedeno vyrovnání přeplatků na závěr školního roku, nejpozději do 10. 7.

Strávníci, kteří platí stravu hotově, mají tyto možnosti:

 • nechat na kontě zůstatek na příští školní rok,
 • vyzvednout zůstatek v hotovosti nejpozději 2 pracovní dny před ukončením školního roku

     Pokud strávník nezažádá žádnou z možností, zůstávají peníze na kontě pro příští školní rok.

 •  Doba prázdnin, svátků a ředitelského volna

V těchto dnech je automaticky provedeno odhlášení stravy u žáků SŠ polytechnické. Pokud je žák na výletě nebo jiné školní akci, musí si oběd předem odhlásit sám. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně v době prázdnin, hradí ovšem plnou cenu oběda (jako cizí strávník).

 •  Stravování žáků v době nemoci

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) definuje stravování jako školskou službu, která je podle § 122 odst. 2 poskytována dětem v MŠ, žákům ZŠ a žákům SŠ jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle § 119 a dále v případě potřeby ubytování. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole.

Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování považován za pobyt ve škole. 

 •  Stravování ZZ, maturantů

Studenti posledních ročníků nemají nárok na dotovanou stravu ode dne následujícího po dni vydání ročníkového vysvědčení za poslední ročník studia. Dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole, stravovat se mohou pouze za plnou cenu jako cizí strávníci.

Nárok na dotovanou stravu mají všichni maturující strávníci ve dnech konání státních maturitních zkoušek, stanovených pro každou třídu.

 •  Jídelní lístek

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou č. 107/2005., v platném znění. 

Při sestavování jídelního lístku přihlížíme k plnění spotřebního koše, který je součástí vyhlášky č. 107/2005, v platném znění. Dále přihlížíme k doporučené pestrosti stravy. Dietní stravování ŠJ neposkytuje.

Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce ve školní jídelně, objednávkovém terminálu, dále na internetových stránkách školy, portále www.strava.cz (č. jídelny 1968).
Změna jídelního lístku je vyhrazena.  

 •  Dotazy, stížnosti, připomínky

Dotazy, stížnosti a připomínky týkající se skladby jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí ŠJ. Připomínky mohou být podány osobně, telefonicky 585 724 207 nebo elektronickou cestou, e-mail:

 •  Škody na majetku školní jídelny

Strávníci, případně jejich zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.

Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, zaměstnancům školní jídelny, případně dohledu na jídelně. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.   

Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce, povinen uhradit.

IV. Závěrečná ustanovení

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci, v případě žáků i jejich zákonní zástupci, seznámeni zveřejněním řádu ve školní jídelně a na webových stránkách školní jídelny.  Seznámení s vnitřním řádem prokazatelně stvrzují podpisem na přihlášce ke školnímu stravování a souhlasem při podávání elektronické přihlášky.

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, dále pokyny příslušného dohledu nebo vedoucí ŠJ nebo personálem jídelny.

Tento řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2024.

V Olomouci dne 24. ledna 2024                                                                                  Ing. Aleš Jurečka

                                                                                                                                          ředitel školy

Partneři školy