Stipendijní řád pro technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento stipendijní řád je vydán ředitelem Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 Ing. Alešem Jurečkou na základě ustanovení § 30 odst. 4 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Tento řád vychází z dokumentu „Pravidla pro poskytování stipendia žákům technických oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji ve školním roce 2022/2023″, který dne 22. 8. 2022 schválila Rada Olomouckého kraje.

Čl. 2 Cíl a účel

Cílem zpracování a uplatnění stipendijního řádu školy je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství zakončených maturitní zkouškou perspektivních na trhu práce.

Seznam podporovaných technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou

 • 39-41-L/02  Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Stipendijní řád má podporovat:

 1. Žáky talentované, nadané a pilné, tj. žáky, kteří dlouhodobě dosahují celkově velmi dobrých vzdělávacích výsledků, hodnocených pololetní a celoroční klasifikací.
 2. Dosahování velmi dobrých vzdělávacích výsledků, klíčových kompetencí a dovedností vzhledem k žákově budoucí zaměstnatelnosti.
 3. Finanční zabezpečení žáků.

Čl. 3 Stipendium – kritéria

 1. Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání uvedených v čl. 2 tohoto stipendijního řádu a v daném školním roce nedosáhl věku 21 let.
 2. Žák nesmí mít za příslušné pololetí školního roku neomluvenou absenci, výchovné opatření typu důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze školy či sníženou známku z chování.
 3. Žák nesmí mít za příslušné pololetí školního roku horší studijní průměr než 1,70 včetně.
 4. Žák nesmí být za příslušné pololetí hodnocen z odborných předmětů horší známkou než dobrý.
 5. Žák nesmí být za příslušné pololetí z některého předmětu neklasifikován.
 6. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech výše uvedených podmínek na stipendium nárok.
 7. Stipendium není vypláceno po dobu přerušení studia.
 8. Probíhá-li vzdělávání v souladu s ustanovením § 184a školského zákona zcela nebo částečně distančním způsobem, nárok na stipendium zůstane zachován, pokud žák splní veškeré podmínky stanovené školou pro distanční vzdělávání.
 9. V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy.

Čl. 4 Výše prospěchového stipendia a finanční zdroje

1. ročník:   1.500,– Kč za příslušné pololetí/žáka

2. ročník:   2.000,– Kč za příslušné pololetí/žáka

3. ročník:   2.500,– Kč za příslušné pololetí/žáka

4. ročník:   3.000,– Kč za první pololetí/žáka

Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno.

Čl. 5 Způsob vyplácení stipendia žákům školou

 1. Vyplácení stipendia bude prováděno 2x ročně za předcházející pololetí.
 2. Vyplácení každé části stipendia bude potvrzeno žákem na podpisovém listu.
 3. Vyplácení každé části příspěvku za dané období proběhne nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po dni připsání finančních prostředků na účet školy.

Tento stipendijní řád nabývá platnost od 01. 09. 2022

                                                                                               Ing. Aleš Jurečka
ředitel školy

Partneři školy