Činnost školního psychologa

Příloha č. 2 Školního řádu (rozhodnutí ředitele školy č. 379/2022-VI.)

Úkolem školního psychologa je péče o maximální využití potenciálu žáků, zdravé klima školy a přátelské vztahy mezi žáky, pedagogy, rodiči a dalšími specialisty. Působí tedy v rovině žáků, rodičů i učitelů.

V rámci své činnosti diagnostikuje pravidelně vztahy v třídních kolektivech, výstupy jsou k dispozici třídním učitelům, rodičům i žákům a na jejich základě vstupuje s psychokorektivními aktivitami do jednotlivých tříd. Pravidelně provádí screeningová šetření v rámci prevence studijního selhávání, rizikového chování žáků a dalších aktuálních otázek života školy. Zúčastňuje se také dalších aktivit školy s cílem podpořit jejich preventivní a psychohygienický aspekt.

Žáci mají možnost s psycholožkou konzultovat otázky studijní, rodinné i osobní. V případě nutnosti je neprodleně poskytnuta krizová intervence a další podpůrná opatření. V době mimo vyučování je setkání osobní záležitostí každého žáka, v době vyučování může žák odejít ze třídy pouze s vědomím třídního učitele. Stejně jako jiní specialisté, i školní psycholožka je vázána povinností mlčenlivosti – obsah konzultace je tedy chráněn normou o důvěrnosti informací.

Školní psycholog také může pracovat na zakázku učitelů či vedení školy (např. v případě studijního neúspěchu). Školní psycholog je k dispozici také rodičům – konzultovat je možno eventuální výchovné, výukové či rodinné otázky.

Při opakované péči o žáky či při individuální diagnostice udělují rodiče písemně individuální souhlas s péčí či testováním. Tento souhlas musí být udělen po podrobné informaci, o co se v šetření či péči jedná. S výsledky jsou vždy rodiče informováni (písemně v případě diagnostické sondy).

Školní psycholog je sice součástí školy, ale jeho činnost je od školy oddělena. Škola nemůže využívat závěry šetření, např. při stanovení závěru vyšetření či terapeutické péče. Pokud rodiče uznají za vhodné, mohou školu sami informovat o těchto závěrech. Škola získává pouze doporučení, jak s žákem co nejefektivněji pracovat v rámci výchovně vzdělávacího procesu.

V Olomouci 28. 8. 2023

Ing. Aleš Jurečka

ředitel školy

Partneři školy