Činnost školního speciálního pedagoga

Příloha č. 3 Školního řádu (rozhodnutí ředitele školy č. 379/2022-VI.)

Činnost školního speciálního pedagoga ve škole je od roku 2017/2018 je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy.

Jedná se o komplexní službu žákům, jejich zákonných zástupců a pedagogickým pracovníkům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 197 ze dne 2. června 2016, kterou se mění vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Úkolem speciálního pedagoga je:

  • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro rodiče a pedagogické pracovníky školy.
  • Konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí.
  • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.
  • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů.
  • Poradenství pro oblast užívání kompenzačních a jiných pomůcek.
  • Příprava podkladů a participace na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, kooperace s odborníky mimo školu
  • Konzultace a přímé metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy.
  • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními na přípravě úprav maturitní zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ke školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost zákonných zástupců i na základě vlastního přání. Školní speciální pedagog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami. K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní speciální pedagog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.

V Olomouci 28. 8. 2023

Ing. Aleš Jurečka

ředitel školy

Partneři školy