Stipendijní řád pro učňovské obory vzdělání

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento stipendijní řád je vydán ředitelem Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 Ing. Alešem Jurečkou na základě ustanovení § 30 odst. 4 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Tento řád vychází z dokumentu „Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělávání středních škol ukončených výučním listem v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji ve školním roce 2022/2023“, který dne 22. 8. 2022 schválila Rada Olomouckého kraje.

Čl. 2 Cíl a účel

Cílem zpracování a uplatnění stipendijního řádu školy je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení zájmu žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce.

Seznam podporovaných učňovských oborů vzdělání

 • 23-51-H/01   Strojní mechanik
 • 36-67-H/01   Zedník
 • 36-67-E/01    Zednické práce
 • 36-64-H/01   Tesař
 • 33-56-H/01   Truhlář
 • 39-41-H/01   Malíř a lakýrník
 • 36-56-H/01   Kominík
 • 36-52-H/01   Instalatér

Stipendijní řád má podporovat:

 1. Žáky talentované, nadané a pilné, tj. žáky, kteří dlouhodobě dosahují celkově velmi dobrých vzdělávacích výsledků, hodnocených pololetní a celoroční klasifikací.
 2. Dosahování velmi dobrých vzdělávacích výsledků, klíčových kompetencí
  a dovedností vzhledem k žákově budoucí zaměstnatelnosti.
 3. Finanční zabezpečení žáků.

Čl. 3 Stipendium – kritéria

 1. Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání uvedených v čl. 2 tohoto stipendijního řádu a v daném školním roce nedosáhl věku 20 let.
 2. Žák nesmí mít v daném školním roce neomluvenou absenci, výchovné opatření typu důtka ředitele školy či podmíněné vyloučení ze studia. V tomto případě je vyplácení stipendia pozastaveno od prvního dne následujícího měsíce po zbytek klasifikačního období.
 3. U výchovných opatření, jakými jsou napomenutí, důtka třídního učitele /učitele odborného výcviku apod. žák pozbývá nárok na vyplácení stipendia za měsíc, ve kterém mu bylo uděleno.
 4. V případě snížené známky z chování žák pozbývá nárok na stipendium po dobu následujícího klasifikačního období, tzn. v případě snížené známky z chování v 1. pololetí – žák nemá nárok na stipendium ve druhém pololetí daného školního roku, v případě snížené známky z chování na konci školního roku – žák nemá nárok na stipendium v prvním pololetí následujícího školního roku.
 5. Žák nesmí být za příslušné pololetí školního roku v rámci odborného výcviku hodnocen hůře než známkou dobrý, tzn. v případě horší známky z odborného výcviku než je známka dobrý na konci 1. pololetí – žák nemá nárok na stipendium ve druhém pololetí daného školního roku, v případě horší známky z odborného výcviku než je známka dobrý na konci školního roku – žák nemá nárok na stipendium v prvním pololetí následujícího školního roku.
 6. Žák nesmí mít na vysvědčení z žádného předmětu známku nedostatečný, tzn. v případě hodnocení známkou nedostatečný z jakéhokoli předmětu na konci 1. pololetí – žák nemá nárok na stipendium ve druhém pololetí daného školního roku, v případě hodnocení známkou nedostatečný z jakéhokoli předmětu na konci školního roku – žák nemá nárok na stipendium v prvním pololetí následujícího školního roku.
 7. Žák nesmí být za příslušné pololetí školního roku z některého předmětu nehodnocen, tzn. v případě nehodnocení z jakéhokoli předmětu na konci 1. pololetí – žák nemá nárok na stipendium ve druhém pololetí daného školního roku, v případě nehodnocení z jakéhokoli předmětu na konci školního roku – žák nemá nárok na stipendium v prvním pololetí následujícího školního roku.
 8. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech výše uvedených podmínek na stipendium nárok počínaje prvním dnem následujícího měsíce od přestupu na danou školu.
 9. Probíhá-li vzdělávání v souladu s ustanovením § 184a školského zákona zcela nebo částečně distančním způsobem, nárok na stipendium zůstane zachován, pokud žák splní veškeré podmínky stanovené školou pro distanční vzdělávání.
 10. Stipendium není vypláceno po dobu přerušení studia.
 11. V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy.

Čl. 4 Výše stipendia žákům vybraných oborů vzdělávání a finanční zdroje

1. ročník: 300,– Kč za každý měsíc/žáka,
za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1.500,– Kč

2. ročník: 400,– Kč za každý měsíc/žáka,
za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2.500,– Kč

3. ročník: 500,– Kč za každý měsíc/žáka (pouze za první pololetí)

Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno.

Čl. 5 Způsob vyplácení stipendia žákům školou

 1. Vyplácení stipendia bude prováděno 5x ročně po dvou měsících.
 2. Vyplácení každé části stipendia bude potvrzeno žákem na podpisovém listu.
 3. Vyplácení každé části příspěvku proběhne za dané období nejpozději do posledního dne následujícího měsíce.

Tento stipendijní řád nabývá platnost od 01. 09. 2022.

                                                                                               Ing. Aleš Jurečka
                                                                                                 ředitel školy

Partneři školy