Přihláška k ubytování

  Osobní údaje uchazeče

  1. zákonný zástupce (Otec/Matka - povinný)

  2. zákonný zástupce (Otec/Matka - povinný)

  Škola, kterou bude žák navštěvovat

  Zdravotní stav a různé

  Žadatel prohlašuje, že byl řádně seznámen se Smluvními podmínkami (čtěte zde: https://1url.cz/ZzPaL) a dalšími výše uvedenými pravidly, s jejich obsahem souhlasí a zavazuje se spolupracovat s výchovnými pracovníky při výchovném působení. Žadatel svým odesláním této závazné přihlášky stvrzuje, že nezamlčel žádné významné skutečnosti, že všechny údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a že všem výše uvedeným podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a odesláním je podepsal na základě svobodné vůle nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

  Partneři školy