Spolupráce s RC APA IKAP

Naše škola, SŠ polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc zahájila v roce 2018
spolupráci s Regionálním centrem aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) při realizaci
projektu IKAP Olomouckého kraje. V úzké spolupráci vzniká u nás na škole zázemí pro RC
APA Olomouckého kraje, kterému jsme poskytli zázemí formou kanceláře, technického
zázemí pro aktivity a skladovací prostory na jejich sportovně kompenzační pomůcky. Po ukončení realizace projektu IKAP k 31. 10. 2020 byla zahájena realizace další etapy
projektů Olomouckého kraje jako IKAP OK II a současně s ním je realizován Fakultou tělesné
kultury Univerzity Palackého Olomouc (FTK UP) projekt „Rovné příležitosti ve vzdělávání
v Olomouckém kraji“, který je zaměřen rovněž na inkluzivní aplikované pohybové aktivity,
tedy přebírá roli RC APA z předešlých let. V rámci spolupráce v této etapě naše škola
zachovala RC APA svou přízeň a spolupráci nejen potvrdila, ale i rozšířila. Škola se stala
Fakultní školu FTK UP Olomouc a RC APA našlo zázemí pro nově vzniklé Centrum pohybové
gramotnosti v inkluzivním vzdělávání, které realizuje činnosti v projektu.

O škole:
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 je jednou z největších škol
v regionu s komplexním zabezpečením výchovy a vzdělávání. Škola poskytuje žákům ve svém areálu teoretickou výuku, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování ubytovaným žákům v domově mládeže. Škola vyučuje ve čtyřech směrech: strojírensko-
automobilní, dřevařský, stavební a obchodní. Díky úrovni poskytovaného profesního vzdělávání se stala školou s nadregionálním dosahem.

Bc. Eva Guskovičová, kontaktní koordinátor APA

Partneři školy