SRPŠ

Spolek Sdružení rodičů a přátel SŠP Olomouc, Rooseveltova 79

Sdružení rodičů a přátel školy při SŠP Olomouc, Rooseveltova 79 je samosprávný a dobrovolný svazek rodičů a zákonných zástupců žáků Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 a občanů, kteří se zajímají o výchovu žáků a práci školy. Spolek se řídí svými stanovami. Výbor sdružení tvoří rodiče žáků jednotlivých tříd, kteří jsou pravidelně informováni o hospodaření a o dalších činnostech školy.

V rámci třídních schůzek v listopadu a v dubnu jsou rodiče informováni o:

  • aktuálním stavu školy,
  • výsledcích výchovy a vzdělávání jednotlivých žáků v teoretickém a praktickém vyučování,
  • u ubytovaných žácích, o situaci v domově mládeže,
  • finančním zabezpečení chodu školy, legislativních změnách ve školství,
  • činnosti školské rady.

Třídní vyučující zodpovídají dotazy rodičů. V případě potřeby vedení školy reaguje na náměty a připomínky.

Členská základna Spolku Sdružení rodičů a přátel školy odsouhlasila vytvořit finanční fond z příspěvků 300 Kč od každého žáka. To tvoří podstatný zdroj příjmů sdružení – je získáváno přibližně 150.000 Kč. Další zdroje příjmů tvoří např. sponzorské dary při konání plesu a výtěžek ze vstupného, příspěvek z FKSP školy apod.

Získané finanční prostředky jsou tak jako v předchozích letech použity k úhradě lyžařských vleků žákům prvních ročníků, kteří absolvují lyžařský kurz.

Dále je z prostředků pořizováno lyžařské vybavení pro žáky – účastníky LVZ.

Nemalou část tvoří financování letního sportovně turistického kurzu v Břestku u Uherského Hradiště pro žáky 2. ročníků, kdy jsou hrazeny vstupy na hrady a zámky, ceny pro vítěze soutěží.

Finanční fond je zároveň používán k nákupu cen pro vítěze soutěží při pořádání sportovních dnů a k výplatě odměn žákům, kteří ukončili ročník studia s vyznamenáním, nebo úspěšně reprezentovali školu v nejrůznějších regionálních i celorepublikových soutěžích. Tímto způsobem je realizován motivační program školy.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel střední školy polytechnické – Rooseveltova 79.