Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanovil počet jejích členů a vydal její volební řád.
Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, vydal po schválení Radou Olomouckého kraje dne 4. 12. 2014 pod č. j. KUOK 108122/2014 novou zřizovací listinu školské rady platnou s účinností od 1. 1. 2015.
Školská rada při SŠP, Olomouc, Rooseveltova 79, má celkem 9 členů. Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období je tříleté. Nová školská rada je jmenována na dobu od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017.

Členové školské rady
Zástupci žáků:
­ Alice Pavelková – zástupce nezletilých žáků
­ Pavel Janík – zástupce nezletilých žáků
­ Večeřa Vít – zletilý žák
Pedagogičtí pracovníci školy:
­ Ing. Karel Ševčík, učitel TV
­ Mgr. Tatjana Klimková, zástupce ředitele pro VMV
­ Bc. Karel Klumpler, vedoucí učitel OV
Zástupci jmenovaní zřizovatelem:
­ Ing. Pavel Prudký, ředitel Finanční úřad Olomouc
­ Ing. Milan Válek, předseda představenstva a ředitel spol. EUROGEMA CZ. Olomouc
­ Zdeněk Filip, jednatel firmy INTOP Olomouc CZ, s. r. o.