TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY OD 03. 01. 2022

Ode dne 03. 01. 2022 bude probíhat ve škole preventivní testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 následovným způsobem:

  • 03. – 16. 01. 2022: vždy v pondělí a ve čtvrtek (není-li pondělí či čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni),
  • od 17. 01. 2022: každé pondělí (není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu).

Preventivní testování se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

  • Testování žáků v teoretické výuce proběhne 1. vyučovací hodinu (0. hodiny jsou přesunuty na 7. hodinu/distanční).
  • Testování žáků v odborném výcviku proběhne v první hodině výuky v OV na dílnách s učitelem OV.
  • Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

PRAVIDLA PRO UMOŽNĚNÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKA

  • Žák podstoupí vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který mu poskytla škola, a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření (TÝKÁ SE VČECH ŽÁKŮ – TZN. OČKOVANÝCH I TĚCH, KTEŘÍ PRODĚLALI ONEMOCNĚNÍ COVID-19), nebo
  • doloží, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem, nebo
  • po celou dobu poskytování vzdělávání v budově školy nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních žáků, používá ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének.

Povinnost se testovat se bude nově vztahovat i na ty zaměstnance dotčených škol a školských zařízení, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Ochranný prostředek nemusí používat:

a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením, nebo

b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích, a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením.

POSTUP V PŘÍPADĚ POZITIVNÍ VÝSLEDEK RT-PCR TESTU NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS-COV-2

Pokud má žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce žáka, zletilý žák nebo pedagogický pracovník povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.

Škola bezodkladně informuje krajskou hygienickou stanici o skutečnosti zjištěné DLE VÝŠE UVEDENÉHO ODSTAVCE. Škola dále zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků a zaměstnanců školy, kteří byli školou ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí vyhodnoceni jako epidemiologicky významný kontakt žáka nebo pedagogického pracovníka. Krajská hygienická stanice provede epidemiologické šetření, včetně vyhodnocení rizik a přijme adekvátní protiepidemická opatření k zabránění šíření nákazy.

Více informací ZDE.

Partneři školy