Přijímací řízení

Pro tříleté učební obory se přijímací zkouška nekoná, přijetí je na základě prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu se vyžaduje.

Čtyřleté studijní obory se koná celostátní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, dále se přihlíží k prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu se vyžaduje.

Nástavbové studium se koná celostátní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, dále se přihlíží k prospěchu ze tří ročníků střední školy. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu se nevyžaduje.

Zápisový lístek musí být na školu odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Proti nepřijetí ke studiu se lze odvolat do tří pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a to k rukám ředitele školy – viz rozhodnutí o nepřijetí.

Nepotvrdí-li uchazeč, nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se, vzdává se tímto práva být přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Kritéria přijímacího řízení

Nabízené obory

Podmínky pro přijetí do domova mládeže ve školním roce 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo

Výsledky přijímacího řízení 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení 3. kolo

Formuláře přihlášek ke studiu: denní studium, nástavbové studium.

Kontakt: guskovicovae@ssprool.cz tel.: 585 724 267