Aktuální informace

Jsme jedna z největších škol zaměřená na podporované odborné vzdělávání v Olomouckém kraji. Specializujeme se na výuku auto oborů, strojních a stavebních řemesel i dřevo oborů. Ve vzdělávání máme již padesátiletou tradici.

Webové stránky školní fiktivní firmy KOMINUX


Studijní stáž pro žáky SŠP, Olomouc, Rooseveltova 79 - Španělsko 2019
-
 Pořadí vybraných studentů včetně náhradníků

Harmonogram opravných zkoušek (OZ) a zkoušek v náhradním termínu (ZNT)
II. pololetí školního roku 2018/2019 1. - 2. ročníky, 3OME

Závěrečné zkoušky v náhradním a opravném termínu školního roku 2018/2019

Pozvánka na oslavy 50 let založení školy

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo
Výsledky přijímacího řízení 2. kolo
Výsledky přijímacího řízení 3. kolo

Výsledky přijímacího řízení do domova mládeže pro šk. r. 2019/2020

Přijďte si vyzvednout rozhodnutí o přijetí/nepřijetí v době od 7:00 – 17:00 hodin do kanceláře č. 102, 1. patro ředitelství školy. Vezměte s sebou vyplněný zápisový lístek.

Zápisový lístek musí být na školu odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pozor, je třeba sledovat www stránky školy nebo úřední desku školy. Od tohoto zveřejnění běží lhůta pro zaslání ZL. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč, nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se, vzdává se tímto práva být přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který požádá ředitele školy o zpětné vydání zápisového lístku. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit ZL na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Stipendia Olomouckého kraje - 2018/2019

V rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji jsou poskytována stipendia na vybrané obory žákům učebních oborů vzdělání a žákům technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou. Rada Olomouckého kraje na svém jednání 10. 9. 2018 schválila Pravidla v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji. Pravidla jsou vytvořena zvlášť pro žáky učebních a zvlášť pro žáky maturitních oborů vzdělání, stejně jako metodika pro vyplácení finanční podpory formou stipendií.

Kritéria přijímacího řízení

Podmínky pro přijetí do domova mládeže ve školním roce 2019/2020

Stipendijní řád SŠP - učňovské obory

Stipendijní řád SŠP - maturitní obory

Organizace školního roku 2018/2019

Formuláře přihlášek ke studiu: denní studium, nástavbové studium.


Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz