Aktuální informace

V Olomouci dne 13. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10 2020, č. 1022 bude provoz Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 od 14. 10. 2020 do 01. 11. 2020 včetně probíhat následujícím způsobem:

Teoretická výuka bude probíhat distančním způsobem. Distanční výuka je pro všechny žáky povinná na základě § 184a školského zákona. Jednotnou platformou SŠP je G-Suit (Google Classroom, Google Meet, G-mail…).

 1. K distanční výuce je využívána pouze jednotná platforma – Google Classroom. Žáci byli seznámeni s touto formou výuky a proškoleni v měsíci září 2020.
 2. Všichni pedagogové vytvořili pro realizaci výuky jednotlivých předmětů kurzy, do kterých se žáci zapsali.
 3. Žáci se v rámci teoretické výuky řídí rozvrhem pro daný den.
 4. Úkoly přes Google Classroom zadává vyučující předmětu nejpozději do 8.00 hod na daný den.
 5. V daném týdnu pro teoretickou výuku realizuje vyučující v rámci svého předmětu minimálně jednu online hodinu přes Google Meet. O takto plánované hodině jsou žáci informováni v rámci Google Classroom předem.
 6. Dle práce žáků (odevzdávání úkolů, přítomnost na online výuce) učitelé zadávají do třídní knihy absenci.
 7. Pokud bude žák nemocen a bude omluven rodiči (emailem) – absence je vedena jako omluvená.
 8. V dalších případech bude absence vedena jako neomluvená.

Odborný výcvik bude probíhat distančním způsobem. Distanční výuka je pro všechny žáky povinná na základě § 184a školského zákona.

 1. K distanční výuce na úseku odborného výcviku je využívána jednotná platforma – Google Classroom. Všichni učitelé OV vytvoří pro realizaci výuky v OV kurzy, do kterých se žáci zapíší.
 2. Žáci se budou do distanční výuky v OV zapojovat denně dle rozvrhu (sudý, lichý týden).
 3. Plnění úkolů v OV bude vždy zadáváno v termínu splnění do 8.00 hod následujícího dne.
 4. Každý učitel OV bude v distanční výuce vždy v jednom dnu v týdnu zařazovat online výuku v rozsahu stanoveném učiteli OV.
 5. Pokud žák v některém dni nebude reagovat na zadání učitele, bude jeho nečinnost brána jako jeho absence ve výuce, a tak bude i označena v docházce do třídní knihy.
 6. Pokud bude žák nemocen a bude omluven rodiči (emailem), absence je vedená jako omluvená.
 7. Účast žáků na distanční formě výuky je povinná, proto doporučujeme všem žákům i jejich rodičům věnovat této formě výuky maximální pozornost, abychom tak společně předcházeli negativním důsledkům, které by následně mohli vznikat.

Provoz školní jídelny

Strava ve školní jídelně byla odhlášena žáků, hromadně od 14. 10. 2020. Provoz školní jídelny je však zachován a strávníci si objednávají stravu sami. Přítomnost strávníků z řad zaměstnanců a těch, kteří odebírají školní stravování (děti, žáci), není v provozovně zakázána. Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí od 14. října 2020 stejnými pravidly jako provoz restaurací.

Provoz domova mládeže

Ubytování v domově mládeže se ruší.

26.  a 27. 10. 2020 – jsou MŠMT vyhlášeny jako dny volna
28. 10. 2020             – státní svátek
29. a 30. 10. 2020  – podzimní prázdniny

Případné změny v organizaci výuky v návaznosti na aktuální rozhodnutí vlády ČR či KHS budou zveřejněny na webových stránkách školy. Sledujte proto, prosím, záložku INFORMACE Covid 19 v hlavní nabídce našich webových stránek.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Aleš Jurečka v. r.
ředitel školy


Program nadaný žák

Organizace školního roku 2020/2021

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění